GDPR

Zásady spracovania osobných údajov

Ochranu osobných údajov beriem vážne. Je pre mňa dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom.

Správca osobných údajov, kontaktné údaje: 

Drahomíra Kotrčková OBCHOD A PORADENSTVO, A.Nográdyho 716/41, 960 01 Zvolen, IČO: 46086901, e-mail: info@hojnost-a-laska.sk

Subjekt osobných údajov: 

Klient, záujemca o služby

Rozsah zhromažďovaných údajov: 

Meno, Priezvisko, dátum nar., adresa, email, telefónne číslo, IP adresa. Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu

Spôsob zhromažďovania osobných údajov: 

Na základe poskytnutia Subjektu osobných údajov (písomne, ústne)

Dôvod spracovávania osobných údajov: 

Údaje spracovávam na účely poskytovania služieb a plnenia zmluvy. Osobné údaje spracovávam aj na základe oprávneného záujmu. 

Ďalej údaje spracovávam pre požiadavky kladené daňovými zákonmi.

Obchodné oznámenie môžem zasielať na základe oprávneného záujmu a to len do doby, než vyslovíte nesúhlas, alebo na základe výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely. Písomný nesúhlas zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám: 

Správca môže poskytnúť osobné údaje tretím osobám iba s vaším súhlasom. Bez vášho súhlasu poskytujem osobné údaje iba v prípade, že je to nevyhnutné pre plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Odkazy tretích strán: 

V niektorých prípadoch na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte ma: info@hojnost-a-laska.sk Ďakujem.

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám:

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Práva Subjektu údajov: 

Právo na prístup k osobným údajom - máte právo požadovať prístup k osobným údajom. Právo na opravu - máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov alebo právo na ich doplnenie. Právo na výmaz - pri splnení určitých podmienok uvedených v nariadení máte právo výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Právo na prenositeľnosť - máte právo požadovať prenesenie osobných údajov inému správcovi. Právo vzniesť námietku - máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú k Úradu na ochranu osobných údajov.

Prosím najskôr ma kontaktovať, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Právo na odhlásenie zo zasielania informácií a obchodných oznámení: 

Články, ponuky služieb zasielam na základe môjho oprávneného záujmu. Pokiaľ nemáte záujem o tieto informácie, môžete mi to oznámiť na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Zabezpečenie osobných údajov: 

Na zabezpečenie osobných údajov zachovávam mlčanlivosť a využívam zodpovedajúce bezpečnostné postupy a procedúry. Využívam technické aj fyzické obmedzenia pre prístup k osobným údajom. 

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení spolupráce

---------------------------------------------------

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte mi na: info@hojnost-a-laska.sk